page หลักสูตร

page ตารางสอน 

page ใบสมัคร 

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ค้นหาตารางสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  ดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ และขั้นตอนการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
หน้าแรก

 

IMG 7892

พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ได้นำข้าราชการ สจว.สปท.เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

01

พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ได้นำนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เข้าร่วมการฝึก วปอ. วสท. สจว. และ รร.เสธ เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่การฝึก จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG 6440

 พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๖  ณ ห้องเสนาสนเทศ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

IMG 6406

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG 6264 

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๖ คน เข้าศึกษาดูงาน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ 

IMG 6122

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติการข่าวสาร ของ คณาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

 IMG 6052

 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานเปิดงานแรลลี่ API111 & TAT Charity 2015 เส้นทาง "กรุงเทพฯ-นครนายก-ปราจีนบุรี" ณ หน้าอาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

IMG 5972

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศ ให้ สิบตรี วีรยุทธ  พลเยี่ยม ณ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ชั้น ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗๔๕

IMG 5892

พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันเทศ เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ.สจว.สปท. และได้กรุณามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ สจว.ฯ เพื่อเป็นสวัสดิการ ณ ห้องประชุมเสนาสนเทศ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

IMG 5866 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ 

IMG 5830

 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รับมอบคอมพิวเตอร์จาก นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เพื่อใช้ในสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

01-give-monkhome

พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๕ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทอดผ้าป่าบูรณะกุฏิ วัดหนองขอนเทพมงคล ตามนโยบาย "โครงการพัฒนา ๑ หน่วยงาน ๑ ชุมชน ๑ วัด ๑ โรงเรียน" ณ วัดหนองขอนเทพมงคล ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

IMG 5272

    พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้อำนวยการเดินทางนำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เดินทางไปศึกษา และดูกิจการในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

IMG 4468

 พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศ ให้ข้าราชการ สจว.สปท. ณ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ชั้น ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐  

IMG 4540

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เป็นประธานการประชุม นขต.สจว.สปท. ณ ห้องเสนาสนเทศ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

IMG 4450

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาย วิทยา  ธรรมานุกูล บิดาของ พันเอก กฤชกมล  ธรรมานุกูล รอง ผอ.กศษ.สจว.สปท. ณ ศาลา ๙ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 S  2973750

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ให้พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คณาจารย์ และคณะนักศึกษาจิตวิทยาความมั่นคง เข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินจากการจัดงานคอนเสิร์ต "สจว.รวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

P1011634

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผอ.สจว.สปท.ได้กรุณามอบลานเอนกประสงค์ร่วมใจให้กับโรงเรียนบ้านหนองขอน ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยความร่วมมือของ สจว.สปท., นักศึกษาหลักสูตร พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๒ และ นักศึกษาหลักสูตร สจว.รุ่นที่ ๑๑๕

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา

Last month August 2015 Next month
S M T W T F S
week 31 1
week 32 2 3 4 5 6 7 8
week 33 9 10 11 12 13 14 15
week 34 16 17 18 19 20 21 22
week 35 23 24 25 26 27 28 29
week 36 30 31

Year plan ISP

แผนการศึกษา หลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557-2558

คลิกดูรายละเอียด