page หลักสูตร

page ตารางสอน 

page ใบสมัคร 

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ค้นหาตารางสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  ดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ และขั้นตอนการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
หน้าแรก

หลักสูตร สจว. สพฐ

หลักสูตร สจว. สพฐ

๑. หลักการและเหตุผลสืบเนื่องมาจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว...

การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

หลักการและเหตุผลการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย๑.  เจตนารมณ์    “พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน” ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของกองท...

การฝึกอบรม/สัมมนาศิษย์เก่า สจว. ระดับนโยบาย

การฝึกอบรม/สัมมนาศิษย์เก่า สจว. ระดับนโยบาย

โครงการอบรม / สัมมนาศิษย์เก่า  สจว.ระดับนโยบาย ๑.  หลักการและเหตุผล    กองทัพไทยเป็นกลไกหนึ่งของรัฐและของสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงข...

หลักสูตร สจว

หลักสูตร สจว

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงความมุ่งหมายของหลักสูตร  :  ๑.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และแนวคิดในการปฏิบัติกา...

01-wisit

มุ่งผลิตผู้ปฏิบัติการจิตวิทยา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดความมั่นคงของชาติ

 

ปฏิทินการศึกษา

Last month January 2015 Next month
S M T W T F S
week 1 1 2 3
week 2 4 5 6 7 8 9 10
week 3 11 12 13 14 15 16 17
week 4 18 19 20 21 22 23 24
week 5 25 26 27 28 29 30 31

Year plan ISP

แผนการศึกษา หลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557-2558

คลิกดูรายละเอียด