page หลักสูตร

page ตารางสอน 

page ใบสมัคร 

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ค้นหาตารางสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  ดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ และขั้นตอนการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
หน้าแรก

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงความมุ่งหมายของหลักสูตร  :  ๑.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และแนวคิดในการปฏิบัติกา...

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.)

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.)

๑. หลักการและเหตุผลสืบเนื่องมาจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว...

การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

หลักการและเหตุผลการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย๑.  เจตนารมณ์    “พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน” ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของกองท...

การฝึกอบรม/สัมมนาศิษย์เก่า สจว. ระดับนโยบาย

การฝึกอบรม/สัมมนาศิษย์เก่า สจว. ระดับนโยบาย

โครงการอบรม / สัมมนาศิษย์เก่า  สจว.ระดับนโยบาย ๑.  หลักการและเหตุผล    กองทัพไทยเป็นกลไกหนึ่งของรัฐและของสังคม ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงข...

ปฏิทินการศึกษา

Last month April 2015 Next month
S M T W T F S
week 14 1 2 3 4
week 15 5 6 7 8 9 10 11
week 16 12 13 14 15 16 17 18
week 17 19 20 21 22 23 24 25
week 18 26 27 28 29 30

Year plan ISP

แผนการศึกษา หลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557-2558

คลิกดูรายละเอียด