page หลักสูตร

page ตารางสอน 

page ใบสมัคร 

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ค้นหาตารางสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  ดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ และขั้นตอนการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
หน้าแรก

01

พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ได้นำนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เข้าร่วมการฝึก วปอ. วสท. สจว. และ รร.เสธ เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่การฝึก จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG 6440

 พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๖  ณ ห้องเสนาสนเทศ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

IMG 6406

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG 6264 

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๖ คน เข้าศึกษาดูงาน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ 

IMG 6122

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติการข่าวสาร ของ คณาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

 IMG 6052

 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นประธานเปิดงานแรลลี่ API111 & TAT Charity 2015 เส้นทาง "กรุงเทพฯ-นครนายก-ปราจีนบุรี" ณ หน้าอาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

IMG 5972

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศ ให้ สิบตรี วีรยุทธ  พลเยี่ยม ณ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ชั้น ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗๔๕

IMG 5892

พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันเทศ เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ.สจว.สปท. และได้กรุณามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ สจว.ฯ เพื่อเป็นสวัสดิการ ณ ห้องประชุมเสนาสนเทศ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

IMG 5866 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ 

IMG 5830

 พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รับมอบคอมพิวเตอร์จาก นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เพื่อใช้ในสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

01-give-monkhome

พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๕ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ทอดผ้าป่าบูรณะกุฏิ วัดหนองขอนเทพมงคล ตามนโยบาย "โครงการพัฒนา ๑ หน่วยงาน ๑ ชุมชน ๑ วัด ๑ โรงเรียน" ณ วัดหนองขอนเทพมงคล ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

IMG 5272

    พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้อำนวยการเดินทางนำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ เดินทางไปศึกษา และดูกิจการในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

IMG 4468

 พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศ ให้ข้าราชการ สจว.สปท. ณ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ชั้น ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐  

IMG 4540

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เป็นประธานการประชุม นขต.สจว.สปท. ณ ห้องเสนาสนเทศ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

IMG 4450

พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาย วิทยา  ธรรมานุกูล บิดาของ พันเอก กฤชกมล  ธรรมานุกูล รอง ผอ.กศษ.สจว.สปท. ณ ศาลา ๙ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 S  2973750

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ให้พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คณาจารย์ และคณะนักศึกษาจิตวิทยาความมั่นคง เข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินจากการจัดงานคอนเสิร์ต "สจว.รวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

P1011634

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลตรี วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน ผอ.สจว.สปท.ได้กรุณามอบลานเอนกประสงค์ร่วมใจให้กับโรงเรียนบ้านหนองขอน ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยความร่วมมือของ สจว.สปท., นักศึกษาหลักสูตร พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๒ และ นักศึกษาหลักสูตร สจว.รุ่นที่ ๑๑๕

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา

Last month August 2015 Next month
S M T W T F S
week 31 1
week 32 2 3 4 5 6 7 8
week 33 9 10 11 12 13 14 15
week 34 16 17 18 19 20 21 22
week 35 23 24 25 26 27 28 29
week 36 30 31

Year plan ISP

แผนการศึกษา หลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557-2558

คลิกดูรายละเอียด